Home De stichting Actueel Restauratie en verbouw Foto archief Contact
 • De stichting
 • Bestuur
 • Jaarverslagen
 • Statuten
 • Stimuleringspremie
 • Initiatieven van buiten
 • Toekomst
 • Geschiedenis
 • Links
 • Jaarverslag 2015

  Als wij terugblikken op het jaar 2015, willen wij ten eerste een woord van dank uit brengen naar allen die ons ondersteunen. In de eerste plaats onze donateurs. Zonder hun ondersteuning kunnen wij niet. Ook een woord van dank aan allen die ons attenderen op zaken die in onze mooie stad spelen en belangrijk zijn voor het behoud van ons historisch stadscentrum.
  Het bestuur van de Stichting Stadsherstel Workum kwam in 2015 zes keer bijeen. Ook dit verslagjaar was weer alertheid geboden ten aanzien van het cultureel erfgoed in het gebied “beschermd stadsgezicht Workum”.
  Op aandringen van onze Stichting is door de Gemeente SWF een brochure opgesteld voor de eigenaren van de panden in “ beschermd stads- en dorpsgezicht”. De voorwaarden voor wijzigingen aan de betreffende panden en de bijbehorende procedures zijn daarin vermeld. Als Stichting hebben wij deze brochure verspreid in het betreffende gebied te Workum. De verwachting is dat de eigenaren van de panden in het “beschermde stadgezicht Workum” hierdoor worden geattendeerd op de bijzondere status van hun panden en het belang van deze panden in relatie met hun omgeving.
  Bij de gemeente SWF is aangedrongen op een adequaat handhavingsbeleid. Alleen op die wijze kunnen ongeoorloofde wijzigingen in het “beschermde stadsgezicht Workum” worden tegen gegaan. Daartoe zijn een aantal gesprekken gevoerd met de betrokkenen van de gemeente. Met de verantwoordelijk wethouder is gesproken over deze problematiek.

  Onze website ” www.stadsherstelworkum.nl., wordt regelmatig geactualiseerd. De website draagt bij aan de kennis betreffende de rechten en plichten ten aanzien van het bezit en het onderhoud van een pand in het beschermde stadsgezicht.
  Ter stimulering van kleine verbeteringen aan de historische panden in het beschermde gebied van onze stad, is door onze Stichting de mogelijkheid geschapen om een kleine stimulering subsidie te krijgen bij verbeteringen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in ons subsidie reglement. E.e.a. is te lezen op onze website.

  Het merendeel van de aanvragen voor verbouwing en wijziging aan de panden in het betreffende gebied is door leden van onze Stichting beoordeeld en van advies voorzien aan de betreffende afdeling van de Gemeente en Welstandcommissie Hûs & Hiem.
  Waar nodig of door ons noodzakelijk geacht werd ons advies verwoord en toegelicht tijdens de bijeenkomst van Hûs & Hiem op het Gemeentekantoor te Sneek. Ten aanzien van deze zaken mogen wij spreken van een goede samenwerking met Gemeente en Welstand. Met de betrokken ambtenaar voor de monumenten wordt overleg gevoerd om tot een nog betere afstemming te komen met betrekking tot de ingediende aanvragen.
  Met de Stichting Oud Sneek, Stichting Stadsherstel Hindeloopen, Stichting Bolswards Historie en Stichting Piaam vindt overleg plaats ten behoeve van een gezamenlijk beleid betreffende het cultureel erfgoed in onze gemeente SWF.
  De Open Monumentendag heeft ook in 2015 weer plaatsgevonden. Aan het in 2015 in Workum plaats gevonden “Historisch Festival” hebben wij deelgenomen. Het ontbreken van een flyer over onze Stichting werd gevoeld. Daarom is eind 2015 een representatieve folder ontworpen en gedrukt.
  Door de gemeente zijn ook wij betrokken bij de keuze voor nieuwe straatlantaarns in centrum Workum.

  De Stichting Stadsherstel heeft in 2015 het project “schutting Tillefonne” gerealiseerd. Door de gemeente SWF is een financiële bijdrage geleverd. Daarvoor onze dank. De herstelde schutting is onthuld door wethouder Bakker.
  In 2015 is één premie uitgereikt, t.w.:- Noard 165, fam. Overwijk. Herstel raamverdeling en stoep.

  Bestuurlijk heeft er in het jaar 2015 een wijziging plaats gevonden. Mw. V. Gorter-Postma is teruggetreden. Deze vacature is ingevuld door de heer V. Stumpel.
  De samenstelling van het bestuur van de Stichting Stadsherstel Workum per 31 december 2015 is als volgt:

  • - voorzitter de heer J. van der Veen
  • - penningmeester de heer V. Stumpel
  • - secretaris de heer H.P. de Boer
  • - bestuurslid de heer A. Althuis
  • - bestuurslid de heer J.W. Boekhoven
  • - bestuurslid de heer H. Hooghiemstra
  • - bestuurslid de heer W. Visser
  • - bestuurslid de heer P. Zeilstra

  Januari 2016. Namens het bestuur Stichting Stadsherstel Workum.

  Jaarverslag 2014

  Het bestuur van de Stichting Stadsherstel Workum kwam in 2014 zeven keer bijeen. Ook dit verslagjaar was weer alertheid geboden ten aanzien van het cultureel erfgoed in het gebied “beschermd stadsgezicht Workum”.
  Bij een aantal panden in het beschermde gebied in onze stad is gewerkt aan verbeteringen aan het pand en z’n omgeving. Wij denken hierbij o.a. aan stoeprenovaties, algemene woningverbetering e.d.
  Helaas moest ook wederom worden geconstateerd dat nogal eens wijzigingen aan de panden en gevels werden uitgevoerd zonder dat daarvoor een vergunning was aangevraagd en/of verleend. Nog steeds een verontrustende ontwikkeling. Dit is een zaak van betere voorlichting aan de eigenaren/bewoners van de panden in het “beschermd stadsgedeelte”. Dit probleem wordt ook gesignaleerd in de overige beschermde steden en dorpen van onze gemeente. Daarom is bij het jaarlijkse overleg met de gemeente SWF gepleit voor het samenstellen en verspreiden van een informatieblad waarin de bewoners/eigenaren van de panden in de beschermde gebied worden gewezen op de wettelijke kaders met betrekking tot wijzigingen aan de panden. Door de gemeente SWF is toegezegd dit in 2015 te realiseren en aan de eigenaren/bewoners van de panden in de beschermde gebieden van de gemeente te doen toekomen.
  Ook onze website ” www.stadsherstelworkum.nl., gelanceerd tijdens een officiële bijeenkomst op 13 februari 2013, en in dit jaar geactualiseerd, draagt bij aan meer kennis betreffende deze materie.
  Ter stimulering van kleine verbeteringen aan de historische panden in het beschermde gebied van onze stad, is door onze Stichting de mogelijkheid geschapen om een kleine stimulering subsidie te krijgen bij verbeteringen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in ons subsidie reglement. E.e.a. is te lezen op onze website.

  Het merendeel van de aanvragen voor verbouwing en wijziging aan de panden in het betreffende gebied is door leden van onze Stichting beoordeeld en van advies voorzien aan de betreffende afdeling van de Gemeente en Welstandcommissie Hûs & Hiem.
  Waar nodig of door ons noodzakelijk geacht werd ons advies verwoord en toegelicht tijdens de bijeenkomst van Hûs & Hiem op het Gemeentekantoor te Sneek. Ten aanzien van deze zaken mogen wij spreken van een goede samenwerking met Gemeente en Welstand.
  Echter ten aanzien van de handhaving van de wettelijke voorschriften met betrekking tot illegale bouwactiviteiten in het betreffende stadsgebied van Workum, moeten wij helaas constateren dat dit naar ons oordeel niet goed functioneert en hebben dit dan ook kenbaar gemaakt zowel ambtelijk als bestuurlijk bij de gemeente. Dit is een bron van zorgen en zal onze aandacht blijven vragen. In 2014 heeft daartoe het nodige overleg met de gemeente plaats gevonden.
  Met de Stichting Oud Sneek, Stichting Stadsherstel Hindeloopen, Stichting Bolswards Historie en Stichting Piaam vindt overleg plaats ten behoeve van een gezamenlijk beleid betreffende het cultureel erfgoed in onze gemeente SWF.
  Aan de zeer geslaagde Open monumentendag 2014 hebben wij onze bijdrage geleverd.

  De Stichting Stadsherstel heeft de in de stad geplaatste informatieborden met historische foto’s vernieuwd. Ook is een informatiebord geplaatst bij de locatie van de v.m. Gereformeerde kerk aan het Noard.
  In 2014 is één premies uitgereikt, en wel voor het volgende pand:
  - Dwarsnoard 43, fam. Nota. Herstel schoorstenen en schoorsteenborden.

  De statuten van de Stichting zijn aangepast en up-to-date gebracht. De Stichting heeft niet een Anbi-status.
  E.e.a. is afgestemd met de Rijksdienst Monumentenzorg en geeffectueerd door de notaris te Workum.

  Bestuurlijk hebben er in het jaar 2014 geen wijzigingen plaats gevonden.
  De samenstelling van het bestuur van de Stichting Stadsherstel Workum per 31 december 2014 is als volgt:

  • voorzitter de heer J. van der Veen
  • penningmeester mw. V. Gorter-Postma
  • secretaris de heer H.P. de Boer
  • bestuurslid de heer A. Althuis
  • bestuurslid de heer J.W. Boekhoven
  • bestuurslid de heer H. Hooghiemstra
  • bestuurslid de heer W. Visser
  • bestuurslid de heer P. Zeilstra

  Januari 2015. Namens het bestuur Stichting Stadsherstel Workum.  2018 Stadsherstel Workum - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl