Home De stichting Actueel Restauratie en verbouw Foto archief Contact
 • De stichting
 • Bestuur
 • Jaarverslagen
 • Statuten
 • Stimuleringspremie
 • Toekomst
 • Geschiedenis
 • Links
 • Jaarverslag 2020 – 2021  Stichting Stadsherstel Workum       

  Op het moment dat wij dit verslag samenstellen, vallen er bommen en raketten op de inwoners van historische steden in midden Europa. Tevens is dit de periode dat bijna alle beperkingen met betrekking tot corona zijn opgeheven. Gelukkig is er dus ook iets positiefs te melden.

  De voorbije jaren werden gekenmerkt door de beperkingen met betrekking tot corona. Ook als bestuur van onze Stichting Stadsherstel Workum hadden wij daarmee rekening te houden. Het aantal vergaderingen waarbij wij elkaar fysiek konden ontmoeten waren minder dan voorheen. Gelukkig boden ons de hedendaagse technische mogelijkheden voldoende gelegenheid om bestuurlijk overleg te voeren en te reageren op gesignaleerde kwesties en aandachtspunten.
   
  Kijkend naar de afgelopen jaren, mogen wij wederom constateren dat er een grote belangstelling was voor onze stad. Onze historische kern wordt steeds meer gewaardeerd. En wij blijven attent op het behoud van dit erfgoed. De kern van Workum heeft niet voor niets de status “Beschermd Stadsgezicht”. Als Stichting, ondersteund door onze donateurs, zetten wij ons daar voor in.

  Een paar in het oog vallende zaken in onze mooie stad Workum willen wij noemen.
  Ten eerste het onderhanden zijnde herstel van het pand Noard 55. De v.m. drankenwinkel van Haye van der Werf. Jarenlang een ontsierende plek in het gevelbeeld aan het Noard. Prijzenswaardig hoe dit herstel met gevoel voor de historische details is uitgevoerd. Een sieraad voor onze historische stad zoals ook het van buiten en binnen gerestaureerde v.m. Stadsburgerweeshuis..
  Een tweede zaak die veel aandacht trok en aandacht vereiste was het plotseling verschijnen van een schakelgebouw op de Stêdspôlle t.b.v. het glasvezelproject. Zowel door onze Stichting, als door omwonenden zijn direct vragen gesteld hoe dit mogelijk is, zonder enig overleg en kennisgeving. Zonder overleg over een geschikte plek voor dit gebouw. Bij navraag blijkt dat dergelijke voorzieningen zonder vergunning mogen worden geplaatst, zelf in de als “beschermd stadsgezicht” vastgestelde gebieden. Toch bevreemd het ons, dat hierover intern bij de Gemeentelijke Diensten geen overleg is gepleegd tussen de afdeling Grondbeheer en de betreffende afdeling m.b.t. de monumenten. Na heftig protest van onze inwoners en onze Stichting is er overleg tot stand gekomen en is een compromis bereikt. Het gebouw blijft op de Stêdspôlle, doch wordt gedraaid geplaatst en opgenomen in de aanwezige en uit te breiden boombeplanting. Tevens zal het gebouw worden voorzien van een minder dominante kleur, namelijk een donkergrijze/antraciet kleurige coating.
  Zo blijkt maar weer dat alertheid ten aanzien van het cultureel erfgoed in het gebied “beschermd stadsgezicht Workum” geboden blijft.

  Ondanks de door de Gemeente SWF (in samenwerking van onze Stichting) opgestelde en verspreide  brochure  gebeurt het dat pandeigenaren wijzigingen aan hun pand aanbrengen die in  strijd zijn met de geldende voorschriften en regels. Jammer en onnodig kostbaar. De voorwaarden voor wijzigingen aan de betreffende panden  en de bijbehorende procedures zijn duidelijk vermeld in de betreffende brochure. Bij signalen van voorgenomen verbouw kunnen wij alsnog de betreffende brochure doen toekomen. Deze brochure is ten allen tijde beschikbaar bij onze Stichting.
  De Gemeente is van zins om de komende jaren meer actief naar buiten te treden. Een eerste stap daartoe is een bijeenkomst voor de monument eigenaren. Specifiek zal daarin worden ingegaan op de problematiek ten aanzien van verduurzaming van de monumenten.

  Bij de gemeente SWF is aangedrongen op een adequaat handhavingsbeleid. Alleen op die wijze kunnen ongeoorloofde wijzigingen in het “beschermde stadsgezicht Workum” worden tegen gegaan. Daartoe worden gesprekken gevoerd met de betrokkenen van de gemeente.  Ook met  de verantwoordelijk wethouder  en in het gezamenlijke overleg met de andere stichtingen van de beschermde kernen wordt deze materie besproken.

  Onze website ” www.stadsherstelworkum.nl., wordt regelmatig geactualiseerd. De website draagt bij aan de kennis betreffende de rechten en plichten ten aanzien van het bezit en het onderhoud van een pand in het beschermde stadsgezicht. Ook in 2019 zijn wij regelmatig benaderd door pandeigenaren en gevraagd om advies.
  Ter stimulering van kleine verbeteringen aan de historische panden in het beschermde gebied van onze stad, is door onze Stichting de mogelijkheid geschapen om een kleine stimulering subsidie te krijgen bij verbeteringen die voldoen aan de eisen zoals gesteld in ons subsidie reglement. E.e.a. is te lezen op onze website.
  Ten aanzien van de ingediende aanvragen  voor verbouwing en wijziging aan de panden in het “Beschermd Stadsgezicht Workum” , worden wij vooraf ingelicht door de gemeente, we krijgen de agenda voor de Welstandsvergaderingen toegezonden.
  Waar nodig of door ons noodzakelijk geacht werd ons advies verwoord en toegelicht tijdens een bijeenkomst van Hûs & Hiem op het Gemeentekantoor te Sneek. Ten aanzien van deze zaken mogen wij spreken van een goede samenwerking met Gemeente en Welstand. Met de betrokken ambtenaar voor de monumenten wordt overleg gevoerd om tot een nog betere afstemming te komen met betrekking tot de ingediende aanvragen.
  Met de Stichting Oud Sneek, Stichting Stadsherstel Hindeloopen , Stichting Bolswards Historie en  Stichting Oud Warns vindt enige malen per jaar overleg plaats ten behoeve van een gezamenlijk beleid betreffende het cultureel erfgoed  in onze  gemeente SWF.
  De “Open Monumentendag”  in het tweede weekend van september wordt in onze stad al jaren samen met Warkums Erfskip en de Kunstkring Workum georganiseerd. Dit weekend heeft zich het afgelopen jaar met veel succes verder ontwikkeld tot een grote culturele manifestatie in brede zin. Inmiddels wordt samen- gewerkt met Nut Workum, Workum klassiek en vele anderen. Zo kan dit weekend niet alleen worden genoten van geopende musea, monumenten en galeries, maar was er ook veel te zien op het gebied van muziek, toneel etc.
  Gezien alle positieve reacties zal deze opzet ook de komende jaren worden voortgezet..

  Wij hebben geparticipeerd in de werkgroep van Plaatselijk Belang ten aanzien van de toeristische bebording in de stad. Uiteindelijk uitmondend in en prachtig resultaat. Een passende bebording van alle belangrijke zaken in onze stad.
  Ten aanzien van de uitreiking van een waarderingspremie, zijn door ons weer keuzes gemaakt. De uitreiking zullen wij vermelden in onze plaatselijke Friso..

  In 2021 zijn bij weer een zevental geselecteerde panden in onze stad informatieborden aangebracht. Zeer gewaardeerd door zowel de pandeigenaren als door de bezoekers van onze mooie stad.
  Een brochure met looproute en vermelding van betreffende panden en andere bijzonderheden in onze stad, is in voorbereiding.

  De samenstelling van het bestuur van de Stichting Stadsherstel Workum per 31 december 2021 is als volgt:

  • voorzitter              vacant            
  • penningmeester    de heer V. Stumpel       
  • secretaris             de heer H.P. de Boer       
  • bestuurslid           de heer A. Althuis
  • bestuurslid           de heer F. Niemantsverdriet
  • bestuurslid           de heer W. Visser

  Aan uitbreiding van het bestuur wordt gewerkt.

  februari 2022.  Namens het bestuur Stichting Stadsherstel Workum.
  bankrek. Nr. : NL18 RABO 0143 3358 55.


  P.S. Ons voornemen is om met ingang van volgend jaar zowel het jaarverslag als het financiële verslag voor u als onze donateurs beschikbaar te maken via vermelding op onze website www.stadsherstelworkum.nl.
  Tevens ontvangen wij graag van u allen uw mailadres, zodat ook via dat medium kan worden gecorrespondeerd. Ons mailadres is: info@stadsherstelworkum.nl.    2018 Stadsherstel Workum - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl