Home De stichting Actueel Restauratie en verbouw Foto archief Contact
 • De stichting
 • Bestuur
 • Jaarverslagen
 • Statuten
 • Stimuleringspremie
 • Toekomst
 • Geschiedenis
 • Links
 • Uittreksel uit de statuten

  De eerste drie artikelen uit de statuten (de volledige statuten zijn op te vragen bij de secretaris)

  Artikel 1

  1. De stichting draagt de naam: Stichting Stadsherstel Workum.
  2. Zij heeft haar zetel te Workum in de gemeente Südwest-Fryslan.
  3. De stichting werd opgericht op zeventien december negentienhonderd vier en tachtig (17-12-1984)

  Doel

  Artikel 2

  De stichting heeft ten doel:

  1. Het oude stadsschoon van de stad Workum zoveel mogelijk te bewaren.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

  De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  1. het ontwikkelen en stimuleren van projecten die bijdrage leveren aan het historisch stadsschoon.
  2. restauraties van historische of cultuurhistorisch belangrijke panden in de stad Workum, te bevorderen;
  3. actie te voeren en/of juridische procedures te voeren voor het behoud van onvervangbaar cultuurgoed en zich te verzetten tegen maatregelen die het stadsgezicht in Workum zouden aantasten.

  Geldmiddelen

  Artikel 3

  Het vermogen van de stichting bestaat uit:

  1. de bijdragen van donateurs;
  2. hetgeen wordt verkregen uit subsidies, schenkingen, legaten, erfstellingen en uit georganiseerde activiteiten;
  3. sponsering door particulieren en bedrijven; en
  4. alle andere verrijkingen en baten.  2018 Stadsherstel Workum - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl